Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Píla Rosík, s.r.o.

 

Prijímateľ

Názov:                                                 Píla Rosík, s.r.o.                                                           
Sídlo:                                                   Medveďov-Bexeľ 1581/11, 976 52 Čierny Balog
IČO:                                                     46582118

Názov projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Píla Rosík, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Píla Rosík, s.r.o.
Predmetom projektu bolo zaobstarane  novej  technológie –  kmeňovej pásovej píly , prostredníctvom ktorej  sa dosiahnu špecifické ciele ako zvýšenie kapacity výroby, upevnenie pozície na slovenskom trhu a zároveň na zahraničných  trhoch, vyššia kvalita produkcie, zvýšenie produktivity práce a zefektívnenie výroby, trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, zvýšenie flexibility technológie, zvýšenie profitability spočívajúcej v raste pridanej hodnoty vyrábaných výrobkov, zvýšenie počtu pracovných miest

Výška finančného príspevku: 200 000,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Čierny Balog

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej  republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3. 3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk